VŠECHNY SOUTĚŽNÍ NÁVRHY / ALL THE DESIGN PROPOSALS

1. DAYOFFice / Artur Borejszo, Erica Chladová, Agate Kalnpure, Robert van der Pol (Rotterdam, Holland)

Porota ocenila silná hesla a prohlášení, která se nicméně ne vždy projevila v samotném návrhu. Projekt je navržen částečně konzervativně, pracuje s morfologickými prvky v nížinách a artikuluje také přírodní břehy. V rámci morfologické stability nicméně není optimální. Jako podstatné opomenutí byl shledán fakt, že místo, odkud je řeka nejpřístupnější, je v návrhu poměrně nelogicky jedno z nejvýše položených.

The strong proclamations of the proposal were appealing to the jury; however, sometimes they were not visible in the design. The plan is conceived as partially conservative, inserts morphological elements into the flatlands, and partially formulates the natural banks as well. Nevertheless, in terms of morphological stability it is not optimal. As an important mistake was regarded the fact that the most accessible place of the river is designed illogically as the highest one.

2. FARA ON / Rudolf Müller, Martin Křivánek, Kristýna Smržová, Tereza Kvapilová, Martin Herzán, Igor Serenčko, Ján Agustín; spolupráce-cooperation: Lukáš Smelík, Jan Kafka, Filip Hustý, Luboš Zbranek (Brno, Česká republika)

Porota ocenila pokus návrhu o rozšíření říčního koryta za hranice současného stavu. Nicméně výsledek neslouží pro zlepšení morfologických podmínek, ani pro lepší a pohodlnější propojení řeky s městem. Řeka tak zůstává znatelně oddělena od svého okolí.

The jury appreciated the attempt of the design to expand the river corridor beyond its current state. However, the resulting space is not used for improvement of the morphological conditions, or for the connection of the river to the urban space. The river remains separated from its surroundings with a considerable gap.

3. Pelčák a partner architekti / Barbara Bartoňková, Karel Doležel, Jan Kozák, Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, Jan Rolinc, Petr Uhrín, Miroslava Zadražilová, Filip Zlámal; spolupráce-cooperation: Šindlar / Jiří Kaplan, Martin Sucharda, Miloslav Šindlar; Eva Wagnerová; ATELIÉR DPK / Petr Soldán; Link projekt / Stanislav Brtáň, Petr Damek, Tomáš Kulhavý (Brno, Česká republika)

Požadovaná protipovodňová ochrana by byla dosažena pouze za předpokladu, že jsou všechny mosty přestavěny. Tento fakt představoval pro porotu zásadní koncepční chybu a navýšení nákladů pro investora. Nicméně v dalších aspektech je návrh velice dobře rozpracován a porota jej považovala za jeden z nejlepších v konkurenci této soutěže. Porota v něm ocenila především přemýšlení o celém procesu, které však bohužel nebylo ve výsledném návrhu zcela čitelné.

In this project, the required flood protection is reached only if all the bridges are rebuilt. This fact is such an essential conceptual error bringing higher costs to the investor that the jury regarded it as irresolvable. However, in other aspects the design was very well developed and was ranked among the better ones of the competition. Above all, the jury appreciates the thinking behind the process which is unfortunately not entirely readable in the design.

4. Kohki Hiranuma Architect & Associates (Ōsaka-shi, Japan)

Návrh byl prezentován velice abstraktní formou a porota koncept shledala jako jedno opakující se schéma, kterým se autoři pokusili vyřešit všechny problémy. Bohužel, protipovodňová ochrana v návrhu není uspokojivě vyřešena a autoři se soustřeďují na jediný typ konstrukce, zatímco opomíjejí samotnou řeku.

This proposal was presented as a very abstract one. The jury reads the concept as one scheme by which the authors attempt to resolve all the problems. Moreover, the design does not meet the requirements of flood protection and revolves more around one type of structure than around the river itself.

6. Le Studio Dièse, Atelier d’altérations urbaines / Guillaume Barnavon, Charles Bouscasse, Denis Brochard, Jacques Ippoliti, Marion Lacas (Paris, France)

Odměna / Honourable mention

Ačkoli je návrh formulován poměrně schematicky a projektu tak chybí potřebná propracovanost, přichází s inspirativními motivy a řeší problémy s nadhledem, v širší vazbě na organismus města. Patrný je v návrhu kritický a koncepční přístup k danému tématu. Provázání řeky s městem má charakter kurátorského počinu, kdy jsou jednotlivé části sousedící s řekou programově zapojovány do aktivit s ní souvisejících. Osobité grafické zpracování je nejen na vysoké úrovni, ale navíc vhodně komunikuje zvolené strategie.

Even though the design is somewhat schematic and lacks the needed depth of development, it comes up with inspirational motives, solves problems with grace and with wider connections to the city in mind. Critical and conceptual approach to the topic is visible in this project. Intertwining of the city and the river has a curatorial character, when the neighbouring city parts are programmatically involved in the life connected with the river. The original graphics is not only of a high quality, but also communicates the chosen strategies in a very suitable manner.

7. Marie Gelová, Žofie Raimanová, Zuzana Hebronová, Ondřej Dušek, Marek Kopeć; spolupráce-cooperation: Anna Švarc, Tomáš Feistner, Květoslav Syrový, Michal Kovář, Michal Slusar (Praha, Česká republika)

Porota shledává návrh kvalitním zejména v jeho krajinářské části. Celkové zásahy však nejsou dostatečně artikulovány a dořešeny. Velice pozitivně byl hodnocen plán a strategie, jak informovat veřejnost a zapojit ji do dalšího procesu. Z technického hlediska návrh přichází s protipovodňovými opatřeními, která minimalizují zásahy a do značné míry splňují zadaná kritéria. Zároveň však představuje řešení, jež by vyžadovalo rozsáhlé prověření a přepočítání, aby se potvrdily jeho výhody.

The jury sees quality in this design mainly in its landscaping part. Yet, the overall interventions seem not articulated enough and unresolved. Very positively regarded was the plan and strategy of how to inform and involve public in the process. From more technical point of view, even though the flood protection solution in the design minimizes interventions and to a large extent meets the set criteria, it also requires a thorough investigation and calculation to confirm its advantages.

8. Atelier Terra / Vladimír Sitta, Teresa Kops, Vít Rýpar, Jakub Sládeček (Praha, Česká republika)

Při této míře propracovanosti bylo obtížné zhodnotit, zda by návrh mohl splňovat kritéria protipovodňové ochrany. Návrh se nezabývá konkrétními detaily a porota shledala, že pro takto zásadní místo ve městě nevytváří dostatečnou identitu ani pevný koncept.

At this level of preparation of the proposal, it was difficult to judge whether the criteria for flood protection could be met. The design does not address concrete details and the jury did not find the design to be generating enough identity or solid concept for this substantial piece of city land.

9. Jakub Kovář, Kateřina Čadková, Josef Veselý (Brno, Česká republika)

Návrh v zásadě ponechává řeku v izolaci mezi stěnami. Na obou březích je řeka oddělena od svého okolí extenzivními zpevněnými povrchy, což porota považovala za nevhodné řešení. Na druhé straně jako pozitivum byla nahlížena práce s mobilními prvky určenými různým funkcím také vzhledem k tomu, že autoři byli jedni z mála, kteří tento motiv do návrhu zahrnuli.

The design leaves the river in isolation inside walls. On both banks, the river is divided from its surroundings through an extensive reinforced surface which did not appeal to the jury and was found unsuitable. On the other hand, this design was one of the few that worked with mobile elements for public facilities, which was regarded as a positive.

10. M&P Architekti – krajinářská architektura / Markéta a Petr Veličkovi; spolupráce-cooperation: Kateřina Sapáková, Tomáš Popelínský, Jan Cyrany (Velké Meziříčí, Česká republika)

Porota v tomto návrhu četla jasný koncept a dokázala ocenit jeho zpracování. Nicméně za negativum považovala stejný přístup k oběma břehům a formálnost prolínající se celým návrhem. Protipovodňová opatření navržená v tomto návrhu vykazují vysokou míru proveditelnosti, nejsou ovšem v žádném případě přírodě blízká.

The jury saw a clear concept and high level of professionality in this proposal. However, treating both banks in the same way and formality of the design was regarded as a negative. The anti-flood measures show high level of feasibility, in no sense, though, can they be regarded as near-natural flood protection.

11. Collaborative Architecture Makers / Pablo Ros, Ravi Lopes, Josep Wennberg, Jaume Falguera; spolupráce-cooperation: Irina Shaklova, Vanessa Cavaco, Salvador Segura (Barcelona, España)

Tento návrh pro uskutečnění protipovodňových opatření předpokládá velké změny v dopravní koncepci města; navrhuje zrušení městského okruhu na levém břehu. Ačkoli porota dokáže ocenit takto odvážný krok, nemůže návrh investorovi doporučit. Silným prvkem tohoto projektu byl kvalitní návrh pro Riviéru, který by mohl být realizován nezávisle na zbytku navrženého řešení.

The design assumes a major alteration in the transport plan, using the removal of the left-bank urban ring-road to acquire further space for water management purposes. And even though the jury can appreciate such a bold step, it cannot be recommended to the investor as a serious proposal. A strong point of the design is its plan for the Riviera – essentially a very good partial design that could be realized independently of the flood-protection plan as well.

 

12. re-act now / Mario Kuibus, Teodor Manea, Irina Alexandrescu, Codrut Nica, Ana Malaianu (București, România)

Návrh se příliš nezabývá konkrétními detaily a při této míře propracovanosti bylo obtížné zhodnotit, zda by mohl splňovat kritéria protipovodňové ochrany. Ačkoli v návrhu porota postrádá práci s lokalitou a identitou města, dokázala ocenit jeho osobité grafické zpracování.

The design does not address much any concrete details and at this level of preparation of the proposal, it was difficult to judge whether the criteria for flood protection could be met. Even though, according to the jury, the design lacks working with a locality and identity of the city, the original graphic treatment of the proposal was appreciated.

 

13. CONSEQUENCE FORMA / Janica Šipulová, Martin Sládek, Petra Buganská, Iva Tomková; DJAO-RAKITINE / Irène Djao-Rakitine, Chun Wing Fok, Hortense Blanchard; JV PROJEKT VH / Jiří Vítek, Michaela Vacková (Brno / London, Česká republika / United Kingdom)

3. cena / 3rd prize

Návrh podrobně řeší otázku protipovodňových opatření, hledá nové vazby v území a způsob jejich propojení v místě řeky. Tato práce s analýzou a strukturou města byla porotou hodnocena velice kladně. Návrh dále obsahuje zajímavé náměty nových veřejných prostorů. Množství a míra navržených intervencí je však nepřiměřená a v případě realizace bude nutné prověřit, které intervence lze z návrhu vypustit. Nový most na Vídeňské zasahuje do průtočného profilu Q100 a porota má pochybnosti, zda takto získaný veřejný prostor v místě velkého dopravního zatížení bude fungovat.

The design solves the flood protection to a great detail; it looks for new connections in the area and tries to find a way of their intertwining in the place of the river. Such a complex work with analytics and city patterns was greatly appreciated by the jury. The design contains quite interesting proposals for new public spaces. However, the amount and level of the proposed interventions is somehow inappropriate and in case of implementation it would be needed to see which interventions could be omitted. The new bridge at Vídeňská interferes with the Q100 profile and the jury doubts if the public space gained thanks to it would function properly.

 

14. Rehwaldt LA / Till Rehwaldt, Mattes Hoffmann, Eliška Vaňková, Romana Turečková, Petra Novotná, Tomáš Černý (Praha, Česká republika)

Porota v návrhu ocenila úspornost řešení protipovodňových opatření, například díky využití osvědčených náplavek, a vysokou udržitelnost projektu. Ovšem kvůli přílišnému minimalismu v rámci přístupu k veřejnému prostoru se návrh mezi nejvýše hodnocené nakonec nepropracoval.

The jury appreciated the economic aspect of proposed flood protection measures, for example by using proven pedestrian riverfronts, and high level of sustainability of the project. However, due to a very minimalistic approach to the public space, the design did not work its way through among the highest esteemed projects.

15. bauchplan ).( / spolupráce-cooperation: Kay Strasser, Fernando Nebot Gomez, Eleni Boutsika-Palles, Štefan Zifčák (München, Deutschland)

2. cena / 2nd prize

Porota v návrhu oceňuje čistotu konceptu– jasné rozlišení mezi charakterem levého a pravého břehu. Návrh je zapamatovatelný, logický a posiluje identitu místa. Propojení s městem se odehrává v druhém plánu pomocí dalších intervencí a formulací nových veřejných prostorů. Doporučením poroty by pro tento návrh bylo dopracování pravého břehu tak, aby obsahoval místa poskytující více stínu a vybraná místa detailněji formuloval zejména pro volnočasový program veřejnosti.

The jury appreciates in this design the clarity of the concept – a clear distinction between the characters of the left and the right bank. The design is easy to remember, logical and reinforces the identity of the locality. The connection to the city surroundings takes place in the second plan by using other interventions and by formulating new public spaces. The jury would recommend, however, to develop the right bank further to a space that would offer more shadow and to formulate certain places into more detail that would accommodate leisure time of the public.

16. SAB + Werner, Partners for Architecture / Thomas Werner, Alexander Strugach, Andrey Trifonov, Alexander Malyshev (Leipzig, Deutschland)

Navržené prvky tohoto projektu nepřípustně zasahují do průtokového profilu a představují omezení i riziko ovlivňující hladiny povodní. Porota návrh shledala odvážným, ovšem velmi nerealistickým, a navrhované zásahy prezentované ve snových vizualizacích jako nevhodné pro město Brno.

The proposed elements of this design unacceptably intervene in the flowthrough outline and represent a limitation and risk of influencing flood flow levels. The jury found the design as bold, yet very unrealistic and the proposed interventions presented in a dream-like manner as not suitable for the city of Brno.

17. MAD Arkitekter (Bergen, Norway); spolupráce-cooperation: Babka & Šuchma (Brno, Česká republika)

Hlavní částí návrhu je struktura-platforma v několika variantách umístěná nad vodní hladinu. Bohužel se autoři tohoto projektu nepokusili o další řešení, ať už protipovodňových opatření nebo veřejného prostoru. Tím pádem návrh nesplňuje požadovanou ochranu proti povodním, ani celkový urbanistický cíl. Toto řešení by mohlo fungovat pro jiná místa, než je nábřeží Svratky.

The main part of this design is a proposed structure-platform placed above the water level in several variations. Unfortunately, no other solutions are attempted by the proposal – in terms of flood protection, but in terms of public space as well. Therefore it not only doesn’t meet the desired protection against floods, but also the overall urbanistic goal. This solution might work for other cases than for Svratka riverfront.

18. Petra Skalická, Anna Sigmundová, Jana Mercogliano, Martina Klučková (Brno / Praha, Česká republika)

Ačkoli je projekt prezentován velice střízlivou grafickou formou, navrhované zásahy natolik střízlivé nejsou. Porota nepovažovala případnou realizaci za reálnou. Z pohledu protipovodňové ochrany vycházel návrh rovněž z několika chybných předpokladů a vyžadoval by zásadní úpravy, aby mohl splnit zadaná kritéria.

Even though the project is presented by means of very subtle graphics, the proposed interventions are in fact anything but subtle. The jury did not find its implementation realistic and also from the point of view of flood protection, several assumptions were faulty and the proposed solution would require substantial correction to meet the criteria set in the assignment.

 

19. Ivan Ruller; spolupráce-cooperation: Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz, Petr Valíček (Brno, Česká republika)

1. cena / 1st prize

Formulace veřejného prostoru na levém břehu jako kolonády s volným přístupem k vodě otevírá prostor pro volnočasové aktivity v městském prostředí. Porota považuje jeho zpracování za vysoce kvalitní a doporučila by doplnit tento prostor o konkrétní možnosti, jako jsou koupání, saunování, brouzdaliště nebo pořádání kulturních akcí. Kladně je hodnoceno spojení obou břehů pomocí brodů a malých ostrůvků. Porotci však doporučují zvážit přílišné „architektonizování“ pravého břehu a obrátit se k neagresivnímu přírodnímu charakteru s plynulým přechodem ve veřejný prostor. Kontinuální prostupnost obou břehů a oddělení prostorů pro pěší, cyklisty a bruslaře byla porotou hodnocena velice pozitivně.

The formulation of public space on the left bank as a colonnade with free access to the water opens an opportunity for leisure time activities in the city. The jury deems treatment of this space as very well carried-out and would recommend complementing this opportunity by a few concrete options like bathing, sauna or cultural activities. The fact that one can cross the river at a few places on foot is highly appreciated by the jury. On the other hand, the jury would like to see the articulation of the left bank in a less “architectural” manner and recommends leaning towards a more natural non-aggressive character that would change gradually into public space. The continual permeability of both banks for pedestrians, cyclists and in-liners was regarded very positively.

 

20. Linda Boušková, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Pavel Grasse, Filip Musálek; spolupráce-cooperation: Michal Dvořák, Petr Hrdlička, Pavla Janečková, Petra Pavlatová (Brno / Olomouc / Praha, Česká republika)

Odměna / Honourable mention

Porota v návrhu oceňuje dobrou a podrobnou analýzu místa, ať už geografickou, historickou nebo městskou. A ačkoli návrh nebyl shledán dostatečným zejména ve využití levého břehu pro městské aktivity, z hlediska krajinářského – vytváření ostrovů, způsobů protipovodňových opatření a návratu k přírodnímu charakteru – jej porota považuje v rámci soutěže za výjimečný.

The jury appreciates in this proposal very good and detailed analysis of the locality, be it geographical, historical or urban. And even though the design was not regarded as sufficient mainly in regards of the treatment of the left bank for city activities, from the landscape point of view – creating islands, means used for flood protection and coming back to the natural character – it is regarded by the jury as unique amongst other proposals in the competition.