O SOUTĚŽI / ABOUT THE COMPETITION

Zadavatel: statutární město Brno Announcer: Statutory City of Brno

Organizátor soutěže: MOBA studio Competition organizer: MOBA studio

 

Soutěž byla otevřená a anonymní: všech 21 týmů se jí zúčastnilo dobrovolně, bez nároku na honorář a jejich totožnost byla odhalena až po konečném rozhodnutí poroty. Vystavené soutěžní návrhy představují dohromady 36 000 hodin práce více než 120 architektů, urbanistů, krajinářských architektů a inženýrů.

The competition was open and anonymous: all the 21 teams entered voluntarily, pro bono, and their identity was not revealed until after the final decision of the jury. The design proposals represent together 36 000 hours of work of more than 120 architects, urbanists, landscape architects and engineers.

HARMONOGRAM TIMELINE

Vyhlášení soutěže Announcement of the competition 2. 12. 2016

Odevzdání návrhů Design submission 28. 2. 2017

Zasedání poroty Jury meeting 17.–18. 3. 2017

 

Řeka se vedle přírodního fenoménu mění také v atraktivní místo trávení volného času – s tímto cílem vyhlásilo město Brno architektonicko-krajinářskou soutěž, která se zabývala územím vymezeným areálem výstaviště ze západu a hlavním železničním nádražím z východu

In recent years, the river in the urban environment has emerged not only as a natural phenomenon, but as an attractive location for spending leisure time – this was the aim of the architecture and urban design competition focusing on the locality defined by the complex of the trade fair grounds to the west and the main rail station to the east.

Brno se k revitalizaci břehů Svratky dostává u příležitosti realizace několika etap protipovodňových opatření. Soutěžící tak před sebou měli velkou výzvu: spojit ve svém návrhu efektivní protipovodňovou ochranu s kvalitním krajinářským řešením, které by přiblížilo řeku městu a jeho obyvatelům.

The City of Brno is in a position to consider the revitalisation of the banks of the river Svratka through the realisation of several stages of anti-flood protection measures. The contestants were thus presented with a great challenge: connecting in their design good protection against high waters with quality landscaping plan in order to bring the river back to the city and its inhabitants.