10. M&P Architekti – krajinářská architektura / Markéta a Petr Veličkovi; spolupráce-cooperation: Kateřina Sapáková, Tomáš Popelínský, Jan Cyrany (Velké Meziříčí, Česká republika)

Porota v tomto návrhu četla jasný koncept a dokázala ocenit jeho zpracování. Nicméně za negativum považovala stejný přístup k oběma břehům a formálnost prolínající se celým návrhem. Protipovodňová opatření navržená v tomto návrhu vykazují vysokou míru proveditelnosti, nejsou ovšem v žádném případě přírodě blízká.

The jury saw a clear concept and high level of professionality in this proposal. However, treating both banks in the same way and formality of the design was regarded as a negative. The anti-flood measures show high level of feasibility, in no sense, though, can they be regarded as near-natural flood protection.