ENGLISH IN ITALICS

Tato soutěž, jejímž cílem má být zpřístupnění řeky a zvýšení ochrany majetku a bezpečnosti obyvatel Brna, je součástí vize města pro svůj další rozvoj. Od návrhu se tak očekává strategická koncepce přístupu k řešení svrateckých břehů doprovozená plánem promyšlených akupunkturních zásahů reflektujících měnící se charakter severního i jižního břehu od východu k západu. V návrhu nezapomeňme na rozličnou sociální skladbu obyvatel, kteří budou nábřeží využívat pro příjemné procházky, sportovní vyžití a kulturní aktivity ve všech svých formách a v různých ročních dobách. Po soutěžících je tak vedle návrhu krajinářského a protipovodňového požadována i představa o využívání řešeného celku i jeho částí – jakási paleta scénářů a možností, která přiblíží, co by se v území mohlo odehrávat.

Od soutěžících očekáváme, že využijí v co největší míře potenciálu, který nabízí nejbližší okolí říčního toku – velkou koncentraci kancelářské a administrativní zástavby, ale také té rezidenční, blízkosti nádraží a městského centra na východním okraji území nebo také zde procházejících cyklostezek. Zároveň je třeba všechny zásahy, pokud to bude možné, koncipovat jako přírodě blízké. Takové zásahy musí být promyšlené ve své jednoduchosti nebo komplexnosti. Pamatujme, že koryto řeky musí být především dostatečně kapacitní pro zajištění ochrany zástavby před povodněmi – návrhy by měly přinést ozelenění nábřeží a vytvoření pobytových přírodě blízkých řešení, která nábřeží oživí a zlepší stereotyp regulovaného toku. Podél břehů řeky Svratky by tak mohl kvést už nejen rozrazil, ale i bohatý kulturně-společenský život.

 

This competition, taking as its goal the project of making the river Svratka more accessible while increasing the protection of property and lives among the citizens of Brno, is part of the city’s vision for future development. As a result, we expect from the designs a strategic conception of an approach to planning the banks of the Svratka accompanied with a plan of considered ‘acupuncture’ interventions reflecting the changing character of the north and south banks from the east to the west. The design should also not forget the highly diverse social composition of the residents, who will use the embankments for strolling, sports or cultural activities in all possible forms and in all seasons of the year. In other words, the contestants are asked to present, in addition to the plans of the landscaping and flood protection, a program for the use of the land under discussion as a whole and in its parts – a kind of palette of scenarios and possibilities that suggest what could take place in this area.

We expect from the contestants that they will make use, to the greatest possible extent, the potential offered by the immediate area of the river course – the large concentration of office and administrative construction, as well as residential; the close proximity of the rail station and the city centre at the eastern edge of the area, or the network of cycling paths. At the same time, it is necessary that all interventions – whenever possible – be conceived as close to nature. Interventions must also be thoroughly considered, in simplicity as well as complexity. We cannot forget that the channel of the river must, above all else, have sufficient capacity to ensure protection of the surrounding built areas from flooding: the designs should contribute intensified greenery to the embankments and create a ‘habitable natural environment’ that would bring the river-banks to life and add excitement to the dull functionality of a regulated river course. Along the banks of the Svratka, we should find not only flourishing vegetation, but a no less flourishing cultural-social life.

resene-uzemi_orto16-01-01

 

 

Řešené území se rozkládá podél toku Svratky v délce zhruba 3 km. Na levém břehu začíná oblastí mezi koupalištěm Riviéra a výstavištěm, na pravém břehu Kamennou kolonií. Ukončeno je okolím železničního viaduktu mezi ulicemi Pražákova a Uhelná. Mezi uličními frontami obou břehů řeky leží „volný veřejný“ prostor, jehož využití je sice svázáno pravidly regulace říčního koryta, územně-plánovacími limity a plánovanými protipovodňovými opatřeními, ale zároveň se v něm skrývá velký potenciál pro město a jeho obyvatele.

Místo řešené touto soutěží je jedinou skutečnou styčnou plochou řeky a města. V městské zástavbě se řeka Svratka jinde nepropisuje a zároveň je zde také nejhůře přístupná. Jedná se tedy o nesmírně komplikované území, které je pro soutěžící velkou výzvou a pro město Brno jedinečnou šancí.

 

The territory under consideration is spread along the course of the Svratka for a length of roughly 3 km. On the left bank, it starts with the area between the Riviéra swimming baths and the exposition grounds, and on the right bank with the suburb of Kamenná kolonie. The ending point is the area of the rail viaduct between ul. Pražákova and ul. Uhelná. Lying between the street frontages of both river banks is an ‘open public’ space, the use of which is understandably defined by the rules for regulation of the watercourse, zoning-planning limitations and proposed anti-flood barriers, yet at the same time contains a great potential for the city and its residents.

The location addressed in this competition is the only actual contact point between the river and the city. Elsewhere, the Svratka leaves little mark on the built fabric, and is also here the least accessible. In other words, it is an incredibly complex land situation, yet for the contestants it is a major challenge, and for the city of Brno, a unique chance.

 

Soutěž je mezinárodní a otevřená všem profesionálům, kteří jsou oprávněni působit jako architekti nebo stavební inženýři dle zákonů příslušného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Švýcarska, které má s EU bilaterální dohodu.

 

The competition is international and open to all professionals who are legally able to operate as architects or urban planners pursuant to the laws of the relevant member state of the European Economic Area – EEA, European Free Trade Association – EFTA, and Switzerland that has a bilateral agreement with the EU.